Dočasná opatera

Dočasná opatera /ďalej DO/ pre projekt Animal Angels SAOZ /ďalej AA SAOZ/- je útočisko pre zvieratko v núdzi do času, kým si nenájde nový domov.

Poskytuje ho osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má zodpovedajúce podmienky pre DO, súhlasí so zmluvou o poskytnutí DO a poskytne zvieraťu primeranú starostlivosť - kŕmenie /hradí AA SAOZ príp. dohodou/, veterinárne ošetrenie /hradí AA SAOZ príp. dohodou/, venčenie, socializačné základné návyky.

DO sa poskytuje na rôzne časové obdobie, na základe možností opatrovníka, dohodou.
Náklady na krmivo, prevozy, veterinárne ošetrenie hradí projekt AA SAOZ a to buď v plnej výške, alebo pomerom na základe dohody s DO.

Zmluva o DO:

 1. opatrovník preberá dočasnú starostlivosť o zviera, pričom náklady na veterinárne poplatky a krmivo uhrádza projekt Slovenská aliancia ochrancov zvierat / ďalej len SAOZ/ z projektu Animal Angels SAOZ .
 2. Opatrovník sa zaväzuje, že poskytne zverenému zvieraťu primeranú opateru spojenú s kvalitným životom zvieraťa: primeranú stravu, veterinárne ošetrenie, odblšenie a odčervenie, čipovanie /uhrádza AA SAOZ, príp. dohodou/, ochranu pred chladom, teplom, inými zvieratami, zároveň zabráni zvieraťu ohrozovať ľudí.
 3. Opatrovník sa zaväzuje, že zviera nebude na reťazi, ani trvalo zatvorené v koterci.
 4. Opatrovník neumožní zvieraťu pohyb na verejnom priestranstve bez dozoru, zabezpečí hlavne v začiatkoch DO, vedenie zvieraťa na vôdzke, aby sa zabránilo úteku, strate zvieraťa.
 5. Opatrovník bude dodržiavať ustanovenia súvisiacej legislatívy SR.
 6. Zviera nebude v žiadnom prípade použité na reprodukciu nechcené párenie opatrovník neodkladne oznámi zástupcovi SAOZ.
 7. Stratu, krádež, útek zvieraťa neodkladne opatrovník oznámi zástupcovi SAOZ a spraví všetky potrebné úkony na to, aby sa zviera našlo.
 8. V prípade, že sa o zviera opatrovateľ naďalej starať nechce, alebo nemôže z akýchkoľvek dôvodov vráti ho zástupcovi SAOZ, od ktorého zviera prevzal.
 9. SAOZ zástupca má kedykoľvek možnosť kontrolovať zverené zviera v dočasnej opatere a v prípade zistenia porušenia tejto zmluvy okamžite zviera odoberie, ak nenastane náprava. V tom prípade DO nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladov.
 10. DO spolupracuje so SAOZ na hľadaní nového domova pre zverené zviera a to aktívnym hľadaním nového domova, inzerciou na rôznych portáloch, príp. akciách.
 11. V prípade, že dočasný opatrovník dá zviera utratiť, alebo ho opustí, podáva naňho SAOZ trestné oznámenie a automaticky je takýto opatrovník vylúčený z projektu AA SAOZ a dostáva sa na čiernu listinu záchrany.

Ak sa chceš aj ty stať dočasným opatrovníkov projektu Animal Angels SAOZ, napíš na info@saoz.sk. Ďakujeme za nich...

Naše azyly


GAJARY

Azyl Gajary - Levárska 912, 900 61 Gajary

ABRAHÁM

Azyl Abrahám - Abraham 207, 925 45 Abrahám

PALÁRIKOVO

Azyl Palárikovo - Orechová 2, 941 11 Palárikovo

Animal Angels SAOZ registrácia